Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Öz Değerlendirme ve ÖDR Değerlendirme Raporu Hazırlanmasına Yönelik Duyuru

Üniversitemizin Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi süreçlerine yönelik PUKÖ çevriminin aktif biçimde işletildiğinin ve kapatıldığının kanıtlanması açısından; mezun veren tüm Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarımızın hazırlayıp UMİS ÜYBS Program Öz Değerlendirme Modülüne yükledikleri 2021 Program Öz Değerlendirme Raporları' nın ilgili (Enstitü, Fakülte, YO, MYO) birim yönetimince ve birim (Dekanlık/Müdürlük) kalite güvence alt komisyonunca ekteki ÇOMÜ ÖDR Değerlendirme Kılavuzu' na göre nitelik açısından değerlendirilip, programların ve ilgili birimin iyileştirilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili önerileri içeren en fazla 5 sayfalık bir üst raporun hazırlanarak 5 Eylül 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Rektörlük Kalite Güvence Komisyo nu' na ÜBYS üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Birim yönetimince ve birim (Dekanlık/Müdürlük) kalite güvence alt komisyonunca ÖDR Değerlendirme üst raporunun hazırlanabilmesi için birim bünyesinde mezun veren tüm programların Öz Değerlendirme Raporlarını hazırlamış olması gerekmektedir. Bu kapsamda, birim bünyesinde Öz Değerlendirme Raporlarını tamamlamayan programların ilgili raporlarını  hazırlayarak UMİS-ÜYBS Program Öz Değerlendirme Modülüne yüklemesi 5 Eylül 2022 Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır.

Ekler

2021 Yılı ÖDR Değerlendirme Kılavuzu.doc